inetHRAČKY | Proč nakupovat u nás | Jak na to | Obchodní podmínky | Doprava | Kontakt

Nemáte účet? Vytvořit jej můžete hned, nebo až při objednávce.

inetHRAČKYStránkyObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Inethračky

Všeobecná ustanovení

Kupující stvrzuje učiněním závazné objednávky akceptaci Obchodních podmínek pro dodávku vybraného zboží v internetovém obchodě. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

Objednávka, potvrzení objednávky

Zboží lze objednávat prostřednictvím internetového obchodu inethracky.cz, pomocí e-mailu, faxu, či telefonicky. Ceny zboží jsou uváděny v cenách včetně DPH. Podmínkou pro nabytí platnosti internetové objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Tato objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká již samotným odesláním objednávky zboží. Objednávka bude potvrzena e-mailem, či jiným vzájemně dohodnutým způsobem.

Rezervace zboží u platby předem

Při platbě předem na účet rezervujeme objednané zboží 1 týden od přijetí objednávky, pokud není se zákazníkem domluven jiný termín pro platbu. Pokud není platba do jednoho týdne připsána na účet, zboží je postoupeno dalšímu zájemci - nelze tedy zaručit dostupnost zboží.

Zrušení objednávky

Objednávku může být kupujícím zrušena bez udání důvodu, a to pouze do odeslání zboží. Zde je nutné uvést jméno, příjmení, datum objednávky a objednané zboží.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale povinen o tomto informovat kupujícího.

Prodávájící je oprávněn zboží vrátit do 14 dnů bez udání důvodu, v tomto případě mu budou do 14 dnů vráceny peníze. Poštovné při vrácení produktu hradí kupující.

Výměna zboží, reklamace a záruka

Výměna zboží

V případě potřeby lze po vzájemné dohodě nepoužité a nepoškozené a nerozbalené zboží vyměnit za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu, kterou prodávající sdělí kupujícímu při projednávání výměny. Náklady spojené (poštovné) s výměnou nese v plné výši kupující.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží kupujícímu daňový doklad, který obdrží spolu s objednaným zbožím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

Případné reklamace vyřizuje prodávající v souladu s platným právním řádem ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním – opotřebení
  • b) nesprávné použití výrobku
  • c) nesprávné skladování

Postup při reklamaci:

  • 1) kupující zašle výrobek (ne na dobírku) na adresu prodávajícího, případně zboží předá osobně
  • 2) kupující uvede do zásilky popis vady a svoji adresu, případně číslo účtu, přiloží doklad o nákupu

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.

Shoda s kupní smlouvou

§ 616

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na stránkách internetového obchodu inethracky.cz, a to nejméně jeden měsíc před jejich účinností.

inetHRAČKY | Proč nakupovat u nás | Jak na to | Obchodní podmínky | Mapa stránek

TOPlist